Skip to CONTENTS

FANUC CORPORATION

🎉🎉🎉𝙊𝙉 𝙏𝙃𝙀 𝙇𝘼𝙎𝙏 𝘿𝘼𝙔 𝙊𝙁 𝙔𝙀𝘼𝙍...

N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲C̲u̲ố̲i̲ ̲N̲ă̲m̲ ☘️☘️☘️

Sắc mai vàng tại Hangukgonggi Vina - Chúc mừng năm mới

Sắc mai vàng tại Hangukgonggi Vina - Chúc mừng năm mới

 

🎯 “𝑪𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝑯𝒂𝒏𝒈𝒖𝒌𝒈𝒐𝒏𝒈𝒈𝒊 𝒑𝒉𝒂̉𝒏 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒎𝒂́𝒚 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒉𝒐̣ 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 50% 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒐̂́ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̉𝒏𝒈 𝒄𝒐̂́ 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈. 𝑩𝒂̣𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒐́ đ𝒖̉ đ𝒂́𝒑 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?”

🎯 𝗛𝗮𝗻𝗴𝘂𝗸𝗴𝗼𝗻𝗴𝗴𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗼́𝗶 𝗿𝗮̆̀𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗺 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗺𝗮́𝘆 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁.

💥 Đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘮𝘢́𝘺 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘥𝘪̃ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘰̂́𝘯 𝘬𝘦́𝘮 𝘩𝘰̛𝘯 𝘮𝘢́𝘺 𝘤𝘶̃, 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘮 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘢̣𝘰 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘰̛̣𝘪 𝘯𝘩𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘩𝘰̛𝘯, đ𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘰́ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵, 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨???

🔥🔥🔥 𝘊𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘩𝘰̛𝘯 1 𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘭𝘢̀ 𝘛𝘦̂́𝘵, 𝘏𝘢𝘯𝘨𝘶𝘬𝘨𝘰𝘯𝘨𝘨𝘪 𝘝𝘪𝘯𝘢 𝘹𝘪𝘯 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘩𝘶́𝘤 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘬𝘩𝘰̉𝘦 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘵𝘢́𝘤 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘏𝘢𝘯𝘨𝘶𝘬𝘨𝘰𝘯𝘨𝘨𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘲𝘶𝘢. 𝘊𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 𝘥𝘶̀ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘰̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 đ𝘢̂𝘶 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̉𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘩𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺.

 

Hangukgonggi đang chuẩn bị cho những ngày Tết cận kề

Hangukgonggi đang chuẩn bị cho những ngày Tết cận kề

 

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒖̛̃𝒂, 𝑯𝒂𝒏𝒈𝒖𝒌𝒈𝒐𝒏𝒈𝒈𝒊 𝑽𝒊𝒏𝒂 𝒉𝒚 𝒗𝒐𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒊̃𝒏𝒉 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒎𝒂́𝒚 𝒑𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑪𝑵𝑪 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊. ❤️💜💙

𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 #ƯU_ĐÃI_CUỐI_NĂM 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒓𝒂, 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 đ𝒂̂𝒚 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏, 𝒃𝒂́𝒐 𝒈𝒊𝒂́ 𝒂̣!

 

Gặp mặt cuối năm - Tết 2020 tại Hangukgonggi

Gặp mặt cuối năm - Tết 2020 tại Hangukgonggi

 

Chúc mừng năm mới - An khang thịnh vượng!!!

 

☎️Hotline:
- Miền Bắc: 0222 3908 339 | 📩Email: hangukgonggi@gmail.com
- Miền Nam: 0287 308 3579 | 📩Email: hangukgonggihcm@gmail.com
☑️Bao lắp đặt, test máy, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho khách hàng.
☑️Giá ưu đãi cho khách hàng có thiện chí.
☑️Chuyển giao công nghệ miễn phí nếu có nhu cầu
☑️Bảo hành 1 năm, bảo trì trọn đời máy
👉Tham khảo thêm thông tin tại https://hangukgonggi.vn

Fanpage: Hangukgonggi VINA Co., LTD

Youtube: Máy CNC Việt Nam - Hangukgonggi Vina

🅼🅰🅽🆈 🆃🅷🅰🅽🅺🆂

1
Bạn cần hỗ trợ?